Pedagogika zajmuje się jednym z podstawowych problemów ludzkich, jakim jest wychowanie. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wychowania mamy na uwadze nie tylko wiedzę teoretyczną o tym fenomenie, zawierającą jego uzasadnienie czysto zewnętrzne, tkwiące w określonych poglądach, doktrynach, podejściach czy stanowiskach, ale i sferę praktyczną, jego codzienny wymiar, wpisujący się w dzieje i biografie jednostek ludzkich, pokoleń i społeczeństw. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na formację wychowawczą jest kultura i religia, które determinują rozumienie i przeżywanie tego, co określamy mianem duchowości. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy duchowością i kulturą w przestrzeni wychowania, w szczególności w środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym, są istotnym elementem formacji człowieka ku osobowej dojrzałości. Celem zajęć jest analiza tych relacji i wskazanie na ich znaczenie w procesie wychowania.