Available courses

Poradnictwo Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy) jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów w krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Koncentruje się na realizacji celów klienta bez potrzeby analizowania jego przeszłości oraz przyczyn aktualnej sytuacji życiowej. W podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu podstawowym założeniem jest to, że klient posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia celu. Ten typ terapii skupia się na silnych stronach i zasobach, zamiast analizy deficytów i źródeł różnych problemów w historii klienta. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, głównymi założeniami, metodologią, narzędziami, technikami i spodziewanymi efektami tego podejścia.

Pedagogika zajmuje się jednym z podstawowych problemów ludzkich, jakim jest wychowanie. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wychowania mamy na uwadze nie tylko wiedzę teoretyczną o tym fenomenie, zawierającą jego uzasadnienie czysto zewnętrzne, tkwiące w określonych poglądach, doktrynach, podejściach czy stanowiskach, ale i sferę praktyczną, jego codzienny wymiar, wpisujący się w dzieje i biografie jednostek ludzkich, pokoleń i społeczeństw. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na formację wychowawczą jest kultura i religia, które determinują rozumienie i przeżywanie tego, co określamy mianem duchowości. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy duchowością i kulturą w przestrzeni wychowania, w szczególności w środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym, są istotnym elementem formacji człowieka ku osobowej dojrzałości. Celem zajęć jest analiza tych relacji i wskazanie na ich znaczenie w procesie wychowania.


Courses